JP Setcard - шаблон joomla Видео

Ћирилица    Latinica     English

Radno vrijeme sa korisnicima:

PONEDELJAK – PETAK:

08:00 – 14:00 и 17:00 – 20:00

(pauza 11:00 – 11:30)

SUBOTOM:  08:00 – 12:00

Kontakt:
Tel: +382 (0)31/321-900
Fax: +382 (0)31/324-328
E-mail: biblhn@t-com.me

Adresa:

Trg Herceg Stjepana br. 6 Herceg Novi

  

IZDAVAČKA DJELATNOST BIBLIOTEKE

 

 • Naslovna 2022
 • KORICA BOKA 40
 • TRG 2021
 • Jasminka
 • Djecije
 • hn 56
 • Boka glasnik 1908 1909
 • 20. МСК "ТРГ ОД КЊИГЕ"
 • БОКА 40
 • 19. МСК "ТРГ ОД КЊИГЕ"
 • ЧИТАЊАЦ, ИГРАЊАЦ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ
 • ИЗБОР ИЗ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ - ВИДЕО
 • ИЗБОР ИЗ КЊИЖЕВНИХ ПРОГРАМА ХЕРЦЕГНОВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: промоције, изложбе, округли столови - ВИДЕО
 • ИЗБОР ИЗ ДИГИТАЛНЕ КОЛЕКЦИЈЕ ХЕРЦЕГНОВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: Стара бокељска периодика, Стара и ријетка књига, Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 1-39

Br. 23/2003.

SADRŽAJ 

IMPRESUM

DR BOGUMIL HRABAK: HERCEG - NOVI U DOBA PROPASTI MLETAČKE REPUBLIKE I  NAPOLEONOVIH RATOVA   str. 7

SVETISLAV VUČENOVIĆ: SPOMENIČKo nasleđe HERCEG - NOVoga    STR. 29

DR DUŠAN MARTINOVIĆ: ADMIRALi I GENERALI VoJNOVIĆI u RUSKoj VOJSci     STR. 67

PROF. DR. DARKO ANTOVIĆ: PRILOG PROUČAVANJU istorije DRAMske književnosti. jedna sakralna drama NEPOZNATOG peraškog AUTORA 17. vijeka "PRikazivANJE RAZGOVORa jesusova SA UČENICIMA SVOJIJEMA u vrijeme NAPOKONJE VEČERe"    STR. 99

ZORICA ČUBROVIĆ: ka poznavanju URBANističkOG RAZVOJA PERASTA    STR. 125

KATARINA LISAVAC: palata ZMAJEVIĆ U PERASTU   STR. 143

KATARINA NIKOLIĆ: CRKVeni SPOMENIci NA područjuI KRIVoŠIJA I ledenica    STR. 173

BORIS DABOVIĆ: JEDNa HERCEGnovska GROBNICa IZ 16. vijeka   STR. 205

OLIVERa DOKLESTIĆ: SRPSKa KREDITNa ZADRUGa U HERCEG-NOVOM   STR. 217

in  MEMORIAM

čABA MAđAR: PRIM. DR SVETOZAR ŽIVOJNOVIĆ   STR. 237

DR RADOSLAVKA M. RADOJEVIĆ: PROMJENE strukture populacije STANoVNIKA prema MJESTu ROĐENJA SUPRUŽNIKA U OPŠTINI HERCEG-NOVI U 19. I 20. STOLJEĆu   STR. 253

DRAGINJA MASKARAli: graditeljSKO NASLEĐE boke u TEKSTOVimA MILANa ZLOKOVIĆa    STR. 281

PRILOZI

DR MILOŠ MILOŠEVIĆ: SJEĆANJE na DR DUŠANa PETKOVIĆa    STR. 295

NEVENKA MITROVIĆ: LEGAt DR DUŠANA PETKOVIĆA    STR. 303

VESELIN PESTORIĆ: SJEĆANJE na DR DUŠANa PETKOVIĆa    STR. 307

SNEŽANA PEJOVIĆ: IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNOm NAUČNOm skupu CRKVEni ARHIVI I BIBLIOTEKE - KOTOR    STR. 311

PROF. DR. DARKO ANTOVIĆ: BIO - BIBLIOGRAFIJA filipa J. KOVAČEVIĆa    STR. 317

JELENA ANTOVIĆ: POVODOM izlazka iz štampe PUBLIKACIJe: "ARHIVSKI FONDOVI I ZBIRKE u REPUBLIci CRNoj GORi,  tom -  II ", CETINJE, 2001   str. 329

DRAGAN VUJOVIĆ: saopštenje O RADU NACIONALNE RADIOnICE PULMAN ZA CRNU GORU, ODRŽANe 23.11.2002. GODINE U jU GRADSKa BIBLIOTEka i čitaonica HERCEG-NOVI   STR. 341

MARija MIHALIČEK: istorijska SLIKa: kap. MARKO MARTINOVIĆ UČI RUSKe PLEMiće pomorskim VJEŠTINama (MUZEJ PERAST)    STR. 347


građa


DR GORAN KOMAR: KNJIGA POPa FILIPa KOSTIĆa    STR. 357

Preporučujemo

       logo 001logo